Grab Your Slice of Desi Movie History!

Jabar Khan (1987) Movie Still 1

$3.00

Jabar Khan (1987) Movie Still

Cast:  Mumtaz, Yousaf Khan, Sultan Rahi, Mustafa Qureshi, Bahar, Afzal Ahmed, Sawan, Bahar, Ilyas Kashmiri, Ajmal, Asif Khan,