Grab Your Slice of Desi Movie History!

Khotay Sikkay (1981) Movie Still 9

$1.99

Khotay Sikkay (1981) Movie Still

Cast: Mohammad Ali, Babar Sharif , Ghulam Mohiuddin, Badar Munir, Humayun Qureshi, Zahir Shah, Abu Bilawal, Jahangir Mughal,