Grab Your Slice of Desi Movie History!

Shaheen (1977) Press Advert - Karachi 1977

$1.29

  • Shaheen (1977) Press Advert - Karachi 1977

    Mumtaz, Sultan Rahi, Mustafa Qureshi, Asif Khan, Aurangzeb, Talish, Deeba, Shehnaz, Nazli, Farzana, Parveen Bobby, Nanha, Saqi, Khalid Saleem Mota, Ilyas Kashmiri, Zahir Shah