Grab Your Slice of Desi Movie History!

Yar Des Punjab Dey (1971) Original Poster Card

$1.99

Yar Des Punjab Dey (1971) Original Poster Card

Small Size Photo

Starring: Iqbal Hassan, Aliya, Yousaf Khan, Nisho, Asad Bukhari, Sabiha Khanam, Sultan Rahi, Saiqa , Nannah